วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านการจัดการกีฬาของประเทศไทย”

  • นักศึกษาด้านกีฬาและการจัดการกีฬา ป. ตรี
  • นักศึกษาด้านกีฬาและการจัดการกีฬา ป.โท และ ป.เอก
  • สถาบันการศึกษา
  • สมาคมกีฬแห่งประเทศไทย
  • สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ
  • กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  • ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา
  • นักกีฬา
  • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ