สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยก่อนเริ่มการประชุม มีการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองนักการจัดการกีฬา ต่อการสร้างมูลค่าอคาเดมี่กีฬาในประเทศไทย” โดยมีแขกรัยเชิญ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และ คุณปิติภัทร บุรี CEO Bhiraj Buri Group ร่วมเสวนา เพื่อจุดประกายไอเดียและแนวทางการจะดทำอคาเดมี่กีฬา

ทั้งนี้สมาคมการจัดการกีฬาฯ ภายใต้การขับเคลื่อนของ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคมคนปัจจุบัน และทีมงาน ได้แถลงผลงานที่ได้ทำมาตลอด 18 เดือน ทั้งการเข้าร่วมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศด้านวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา ให้กับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 รสมทั้งการผลักดันวารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางด้านกีฬา ให้ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแถลงถึง กิจกรรมต่างของสมาคมที่จะเกิดขึ้นในอีกครึ่งปีหลัง ภายใต้คอนเซ็ปสแมทเอ็กซ (SMATX )ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสมาคม คือ “การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการจัดการกีฬาของประเทศไทย”