COMMITTEE

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

นายภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์

นายกสมาคม

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล

อุปนายกสมาคม

นายวีระ ชลวานิช

เลขาธิการฯ

นายสาลี่ สว่างสุข

อุปนายกสมาคม

รศ. วิสูตร กองจินดา

กรรมการบริหารและ
เหรัญญิก

นายพลภัทร เขตโพธิ์ทอง

กรรมการบริหารและ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล

กรรมการบริหาร

ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์

กรรมการบริหารและปฎิคม

นายพิชิต วัฒนสานติ์

กรรมการบริหารและ นายทะเบียน

นายธวัช ศิริศรี

รายชื่ออดีตผู้บริหารสมาคมฯ